PK!)ยe[Content_Types].xml ข( ดTษn0ฝ่?ผํขฐC๊Suั^jdๅฮx๛๛dGpลrbไ”€พ…์อ6ะ_q1x*ใ—ฅ๘ตธหฟ I๙Jูเก{@q3๘aฒุGภัKฑ”฿คDฝงฐ

ฃ5Z;•_=Qษ
#=ธ2?ฑ
!{สหG&
ฒนJtฏ*Yฝv|โPK!ซ$Iำพword/_rels/document.xml.rels ข( ฌ•Mkใ0๏ F๗Jถ“ๆcฉS–nr( ป)m๗ydปั‘ฆ๚฿ฏโะฤ[จ/ไwyG_^ฝh็+k2’ะD`อ+Sdไn๑ใ|B”ไ\Yiภ“ซูู—ห_ 8—|Yี>
*ฦgคDฌฟ2ๆE {jk0aGZง9ฅ+Xอลภา81ทฏAfัs&cโฮธvืไษัIฝผd`6zd๓จ๐ดQฎ๑N4+แ;{
|ญ–[ฐ55eถvๆRืสv๖O }ๅt/Hศ%B็ไ๔ต9/์zเ$_๋ฯOฆ”>ฒ|็:ึใ๎*่9=99~ุีocdK่ธ>3*ฟุำพฐlL“ ”9ห๋?กป-)Jห&7ุ*ฆ5mเฆ้Kง๙ kิr’เีษ๑ค
E&ๅ!๘๙฿อฝืe๎ษ6=๕qaณฐQศ]ฉตp)หตษ_Xx’.oxn,N๎่ษ๖—Lฃ?’ง3Mdรํกฒzฬฐา0“aรฏด&s+[•sKอข”_#jำ—g––4ฬO
D_ฟ:9๚”j’le’ึ
อยrฟ1,ห๊3ัl๛ก6&ชyธใ/ญ”OฉZe”ก^ล๔ OFZWน=B…’.ป>{จๆงฝฉฒ`ข%Inโฤ{ฃิS๐nบKอญ‘t~”อ[ฮx’กx5ขฃl฿ณ)ถฺำแC–sฏำt)D$r”Hัz/ๆX+ขฟS๗ํโ`Gู๒gW๒ํฒงx>ฌฯBwธฝoช—Lๆฝk,–W/L4>\e}้๕ึJฃฐษ,ธOo0ป’๙ิRyค2์K!BืNF\[?==7ทผ\ญธฝธล3kฉด,ชP)ษa^{r&ื“7oีVYีaป9๙Y}L.ษ2ศฉ4ue:?3—ฯหJ
๓๙…๓gฯ๚”ฃ>๕ำk•Ogฯ.ฯ~ฒบฐมน๋~ู๎qอซส>์~~แo[/pๆนอ์TwงวlปํNZwUิ5[๙ฬป–
pั4*•lQoด.ีฬRุำ`… oud๛พฦlP?Ktทใไ์๚Oณธ!yA6A!ัq$Qwั็ฎึฺฅs:a(ฉKฮฅะ๚ฎ’Kr6]๘’ฌ,,๎ฅ_hGJ#2*-ฑN๛K2{Nูํ8ZLๆ€RPg Eาk&%r=”wฟhๆธฏู€;ํ่ไ่ฒ!Xวe\ไํ9;0ๅีcิฒ1ฤำึีะ๑ควฝฅIa wฬd๑ฎc์\ฒ๎`(ฬ ๎ zผb๔B%Hำe๕]Lซ ;ไโ฿๚2\๗๕ihๅ๐–Lนส๑d7์ฑ•=•>๛อU[๔u>
M’07&2ภMปOIล๕๐ขuอฑw -๒zะๅ9วศาึฤฎdfณช)nT>x3R๖ๆ๐,ญ
ธ๊*H4ฬ}ีศ1ฝ้ปฉ,KK@ ๊วแ’ีฬJsึ๚+ู .{“l —ตฏv8๏;’อ’O8€จp!*
รผ…ํุh—Yp๙ร.T๑่z’๔-๏Gะ2ใ]_jฏะa๔
+ศk—f๒zฐ1๚ด}vฐ+}ํ)F๐ฯTฬ๛ฃ4ืMFIDFB
ฝะ“ษ BGตcะgพฒม1ํบใสsR~งHว6๛MvnO
=lหํไฆ;อ€อืje2•เ+ฯย5พุแฅ๓”’็ๅดL.OถฏA๖฿ิyb”4ื{๙๒ูๅห)[`’\ฏ๖M;`’Vา+ดP{๕F๔๛๗ฺeรขLZlญ~“ไ]0ตต๗ฒgJผ อzฉRน*4ZฆM~๑พ…เ๔ฎ{Qึ๛เชOzม
|ฟบถๆYไ๙Qฃ\ฏ”rหฺvU็๐ฃVcซHกไ?ๆฎ•WK/ส}T*l๚eคhcWl\kOะ3qขG”#p=๘๗๕iย๊”hPด ๕•ง๊ฝรตตศจซฝ’ๆu๖ี1NP๊XกPเ,์เ0งณำฟฃh>ม๎}
ซฦๆอมๆ€%*๚],่ส)1&๔7p๕X๏eถAVN|แBnd๖๓l\`
๙ฺฆฑNดโTitHC!ฏดื0hvAฟ< อ8HjฯFFใฌa}๊์๎Pl8_ฎvฆ๎บK{ๆ๘vz๒๙ฟผ#๙กฒา๋ฆ ่อิ"ลsW฿EDม๚whKฬ?X]ญ ๗ยL~a้DทA8;๛iึฦRตYพ0ฑคฝฮUณwฒํEVฺ^็2ur>+๙ๅU*ี๊งHzแaฬ ห“ฃ๏ิQคฟw3Eค’Xฯ5?์๗ำ๖ฮ}T์k.ผว•
1ม_ิdW๛“KยFเaoI;ณ7#พะbฉ๕rซ”kศ2๖)๑ 8๘ณศศ_FPภ=x—RคืOวg๓ฃlPฒtล0o+@x+l€(;ฎQป{บ0_EN
Nชงs;Yซ“้ h0^๒ภdZณฑEฦ็…“โปjพฅชฮฃไ฿ใ>’cฮ์•zAฟG๔A;
‘๎มVญoM_ฐ6Hb๔…ๅฅ๙•๘3ษรืฤพ ๅ. ๆ@?3ไป+ี๒ข=ึ๙_I๖Cดฅ]b#จ9๚o-fK@•ใw{f&กโ0ไ+๒*ใิ>}T*nไ2^๋ Sจbล3฿SๅFลฑq>ู–,WไL{ฒBaJ8sYนe”M฿ึล}ฑJ”‘>BเบึB1mฬC]๘ธึฤ ฦ1@ีค =|A๙cใve?ฦก”]/ค!”Fจ#ไTพPD`ผฎฤฐH\ุฬฮmI๗ฺZ๋๑๗ธcฯlhgimุฮXตu4mTศBโ_K9V–xGุฐ`Iส่๛ืฅท1e=ช>์๓ฉZ๛,ๆน ฿ภ2v๛V่.EL+M2ค#’fถi ~V้ vlณ{u8ซาzบHศ
ฬ*ๆ๑:(W‘โ•
~ซจJศมT๘e\O*๐tHGฝ€HYตๆ–}KN฿มPฑ*พหฆฑTัผ9/#ท๘A7ยqZ…ะ$*c?ขํqU฿ๅn่w๐Nบ๛%ปOฏทi่4 =3พผNธฟ)cbJ
uงVว4๙ปยอ(Tnหแโ
7”ส_?ฎ๛m-ูฐ{Uๅฬ๖Bฝwฒ4″67*YIชVพMพ๊8ฬ_wคฌiัศขค้mัศ‘”่mัศ€€๗ถhฤททE#-|…ซEs
าฤ^K ำพS€ฆฅฎ(5ฮ—yปฬKCวึzทปฤrต฿hZWQN/–+ฉdื;”Pอิ}ถ&ำะห%ฌ’z~6p่ืfีใ•ษ ๕า&_ร’\-”7‘็PEศตธทeดฆ•]e๔vn`Xฟศ]จU%ทv2่ํ#aํ‘9A็d:oqฅฯ8)็-yูnซไ>>
a5rn๕ๆปุ=Dg&Dอูี๋… ล[.๘. }Bmqแ71ฆ๔฿–ขgฺ’๔฿ฎgฺว่/[i>ย—V4ฝ์น{ฉ”•m๗ัa๔สร=Kอ๖$.ํ“DbมมOไำy๏๛๐อ’ง์X|6Tฝ*้๋fสฤณค!I6d–=ฅ!฿]ผ๙ฎฬ๐A^Bx”}โTPK!ฉศ\ชฺ(customXml/item1.xml ข$(  ฒIฒ
ฮ/-JN-VNอIM.IM .ฉฬIตUq pิ๖QR ๘%ๆbJ
น9yลVIถJ%%V๚๚ลษฉนลz๙ฉy@นดขฤ ท(]??–39ี%?น475ฏD฿ศภภL?)3)’3?ฝ(ฑ ฃjUฒณั{ฦ— PK!ฯ7WTไ, word/fontTable.xmlิ–ฑn0๗}{“JV8N\tH6}Zฆ,ข”)J”ฌษนC๛E่’ท15ฏะ#%ห0lVะฆจ
๒Q\wบศั9S’JACtC5:ผ~uX๔c)rํภ~ก๛< Q’็Y฿uu”PN๔ฎฬจ€ลX*Nr๘ซf.'๊ใeถI‘MXส๒ืวxUiิ6Ydณศ่’S‘ฎข)d”B',ำlล6ู ฉฆ’ีฮฬำ2'Lิiผ`-g‘’Zฦ๙.ฦ-+rM*ุ๎a{ลSไ๐จv&ค"“ุ^€8ง่ ย!8")(f2"คฆฌ]‘4Dุวcผฟๆเ๙Eฎษ%Diื7โ2ฮาETL๋r!cy”,โWD1SPนคู .๕่ิร๛ใ1*#^ GuฤขสOฏบงSG@9Pอco๑z6D Oตหึ้–าY#qFฤค ัฑ0:฿’V Lน];K๕J4K๖ุ€ฏฦ^…fKSํำยyg+7คึฅแใ}Kฤ๑แช4ฺ9ฐd‘n`ฯ็_ูBeํฅ13M1L๔๑ฒ4บฆQ>Lฆ–๚B6๕ษ1จ”ฐQูF>ya@๑Uฑ่ฟช๘-{Jวฆ-^ ฦฟลู{็ฬู!i~ใฬสN’ว๛o๗?๙ํฯ๙ํฏ๙๖{ๅkวจ€ฺX`ำฤ้n8\Nฉฺได1ปฆำ๒+๓ฦ4ัสผูฦ’ใใสxk๙x~iฒYxh;oFรเ%
ฒ8ตู&x#็ู๋* 3yqPnMX &`’mI€vฮ๙v>z๘๒ตI5ฦ~{ถืjัฉ๊uE~PK!ฑน1ึผ-Jword/webSettings.xml์\nำ@}Gโ”ฟS๏ฬ#Rค@H!.เ8Nca{-m(_ฯ8iกด Qฮำไ%ฮzw๊=;=;{vผฯ_|kลe5u๊VจlQueฺิ๙*๛๒๙๕ณ-ฦฉ่6E“บj•]Uc๖โ๔้“็๛ๅพZชฆj ฒาหถ\eปi๊—y>–ปช-ฦ“ิWฆก-&๚9็m1|ฝ่•ฉํฉ^ืM=]ๅจ”หฎอ b%mทuYฝJๅE[uำก}>T
YLธซ๛๑ฦฺ_ฌํำฐ้TVใHiฃฝถจปfภ3ิึๅฦดNจ3๙๑๒ู5uธjlั–หท็]uC๎มdง฿ฆพฏฟ๛eฝ!๔ึ๑Xa6Wฏ๊KบyY4t7ห็๊ปj;”ชฅ๋๓?ง~ณ4MฉฝSNtถๆฟ1jำัจgTqพสศ7่ข/J๊ลแบLMขม*.ฆt|ๆึ“=ฌๅ๚ท’zXแvฯา4?ยuง็๑xนซอA๑มG*รจ ๗ภปศ+*๋๙?ป=๒ฮธ่ถJ€็U๐6๊ ภey,ํmPั9—็uyPั๘จPkAyซญ๗
y^ไSกyfท1hโ๑ผฺZk+ศ๓”Oฮภ#๐ฬ\ฦ่ต’gUฌ“Uิ฿dบG[E)ํ•า$ขไ๖๙`
E6ฮฅcQ)ูTJc,zcd~e’Kk(Pื0S
:$a^n’eุ๛่ผฬฎฬ.oะำG;‘(Yc0เDฐแF1ะ”V^มQผcP|y)iๅ6ฬศZ9^hๆ•Ghใ[f—๗ดxu^bJfเR*ฅาZ๒๙Gง”บ ูMฬศ;Zฟjๅ%ww ๅซขอW-$ฯ