ะฯเกฑแ> BDA์ฅมyภ ๐ฟz3bjbjฝฝ .>฿{฿{ถท––๐๐๐๐๐LP ค\(___{}}}}}}$ธฒj!jก-๐_____ก๐๐ฮ๋๋๋_๐๐{๋_{๋๋๋€ฤปฯ’ะed๋gไ0๋ิ!ษ”ิ!๋๋4ิ!๐H__๋_____กก๋_______ิ!_________– ถ: @!7-+4H-#8*2H-’2!*1!1L%8H!#0@(”8B#-%2A%0”8B#0’1-- +4H-, 5 19 .. 4+1’-@-@

5”@G/-4B@’*L @!7H-D!H2!25I @!7-+4H- 6H@G@!7-5H1I-”9H#4!1H0@%C!%@I-@5”-5 DI#02(!2#2#C+!H2C+
H 6H!58!8H+!2”@7H-#0
1’2!#H’!!7-1%8H!#0@(C”8B#-%2A%0”8B#0’1-- (CEE) B”2”C+!H5I7-3@46I@7H-#1B !@!7-+4H-C+I%2”@GA+%H2#%8A%02#I2#0+’H2#0@(5HH269C5H*8*3+#1%8H! CEE B”0!52#@4H!#0*44 2#0’2#”7H3- 2#*1*8I22#%8A%02##0!8 %-*4H9CCB#2#H-@5H”’ A%0B#2#*H@*#4!’1##! -51I”1!5A*H@*#4!2#A%@%5H”- 2#1I’”@
H1 2”CI!2#2#C+!HF@+%H25I #12%@!7-+4H-@#5”!11I-84@() @7H-5H09A%C+I2#12#A%02#3@42 China-CEEC Investment and Trade Expo @GD-”H2#2#7HC8F5 B”-L#A%0@+%H29I1A**4I21IC5A%0%8H!#0@( CEE 5H0@I2#H’!2 Expo 5I0DI#12#*1*81ICI22#@
H29 B%4*4*L 2#A% 2)2 2#I-#1 #’!62#@#228#4 ##2+H’”2 2#1 *!2!2#I2 A%0-L#2%8H!#0@( CEE  6H@#5”!@I2#H’!21A**4I25IC@!7-+4H- 0@G9I5HDI#1%#0B”
L2B”2”5H@-7I--3’”@
H5I -25I #12%@!7-+4H-”1@#5”!-3’”’2!*0’C@#7H-2#38###!I2!#!A1%8H!#0@( CEE B”*4I25H3@I22#0@( CEE 0DI#1*444@()C2#@I2#12##’*-9I-@@-#LA H986  6H
H’”C+I*2!2#42!A%0’8!DIH2””4H6I 05H*4I2%G-C+
H2#0@(@+%H25I*2!2#*3AH-(8%2#%H’+I2DI -51I”1*2!2#@4@#7H-2!1I-(8%2#DI@!7H-!52#*H*4I2@I2!2C#0@( !2#2#@+%H25I0
H’”%I8I2B%4*4*LA%0#H#0”0@’%22#*H 6H2’H2 0@GA##08I@7H-7I92#I2#0+’H25A%0%8H!#0@( CEE @7H-@G2#*H@*#4!2#*H--25D”1%8H!#0@(CEE #12%@!7-+4H-”1!5A1*##@48CAH%05 @7H-#08I2#%8--L#H2F-5C%8H! CEE B”-L#*1

2455H*2!2#’I2*1

2B#2#H2FC#0@(%8H! CEE A%0!5A1I22#%2A%0(9”L*3#’#1”2# +#7--”9H#0+’H2#0”0H-*#I2A%02#3@421I 0DI#1*44C2#-#1@4-8+8%H’+I2C8F5

!2#2#C+!H@+%H25I7-@GB”2”5H*H%5H-9I#0-2#C%8H!#0@( CEE 5HI-2#@I2!2%8C@!7-+4H- !2#2#1%H2’ #0-I’” 2#*1*8CI22#@
H2B#2 2# 7I-5H4 A%0H2C
IH2”I2BX”ขฆฌฎผพ๘6 h จ


ข ึ ๆฮทฮๆขขssข[[[ขCsขC/hZphทB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””/hZph
B*CJOJPJQJ^Jo(ph”””,hZphฬIB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””/hZphฬIB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””)hZphฬIB*CJOJPJQJ^Jph”””,hDHu5B*CJOJPJQJ\^Jph”””/hDHu5B*CJOJPJQJ\^Jo(ph”””2hZphฬI5B*CJOJPJQJ\^Jph”””`b6%8%((6,8,ฒ.ด.6181f1N223X3\3x3z3ํูููููููููู๋รรรฑรรร๋d๐ค-DMฦ
gdพะd๐ค-DMฦ
`ะgdพd๐ค-DMฦ
gdZpd๐ค-DMฦ
gdฬIึ * n 0
4
V
X
`
 
^๎.0:\rt|VZะ ”XZbฒธิึ็ฯ็บ็ข็ข็ข็ข็ข็บ็ขบ็บ็บ็ขบ็บ็ข็sบ็บ็ข็/hZphZpB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””,hZphฬIB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””/hZphYI1B*CJOJPJQJ^Jo(ph”””)hZphฬIB*CJOJPJQJ^Jph”””/hZphทB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””/hZphฬIB*CJOJPJQJ^Jo(ph”””-ึเzดฤส(jnฐเๆ0dnz|เ์๔
 ดถพะ :V่.EL+M2ค#’fถi ~V้ vlณ{u8ซาzบHศ
ฬ*ๆ๑:(W‘โ•
~ซจJศมT๘e\O*๐tHGฝ€HYตๆ–}KN฿มPฑ*พหฆฑTัผ9/#ท๘A7ยqZ…ะ$*c?ขํqU฿ๅn่w๐Nบ๛%ปOฏทi่4 =3พผNธฟ)cbJ
uงVว4๙ปยอ(Tnหแโ
7”ส_?ฎ๛m-ูฐ{Uๅฬ๖BฝwฒSummaryInformation(1DocumentSummaryInformation89CompObjr
 ภF Microsoft Word 97-2003 Document
MSWordDocWord.Document.8๔9ฒq