ะฯเกฑแ> ;์ฅมyภ ๐ฟฺ’bjbjฝฝ .2฿{฿{อทZZดดดดดศศศศd, ศnค8:rrrrMMMีืืืืืื$ฒฤJ๛-ดMMMMM๛ดดrr(๗๗๗Mะดrดrี๗Mี๗๗๗r…ฆฮ—jะธ๗ม>0n๗ ี” ๗๗> ด5MM๗MMMMM๛๛๗MMMnMMMM MMMMMMMMMZ z: 2#H-@5H”’B”B.2!H2@41’@’GD L “Yokohama Official Visitors’ Guide” @’-#L

1H 2)2D”*3+#11H-@5H”’
2’D”  

B”B.2!H2,
5H8H 30 !5.. @5”’B @5@-G-@-@
5”@G/-4B@’*L

*312*H@*#4!2#H-@5H”’A%02#1#0
8!B”B.2!H2 (Yokohama Convention and Visitors Bureau) #02(C’15H 30 !52!’H2 2*312DI13@’GD L “Yokohama Official Visitors’ Guide” @’-#L
1H 2)2D” @7H-
H’”C+I1H-@5H”’D”*8*2@%4@%4D12#H-@5H”’CB”B.2!H2

C5 2557 3’
2’D”5HD@5H”’
5H8H”2”1’ 45% 25H-+I2 @G’H2 650,000  (*442-L2#*H@*#4!2#H-@5H”’A+H#0@(
5H8H) A%03’1H-@5H”’D”5HD@”7-B”B.2!H2@4H!6I-”H2!2 2*312/6DIA038H-@5H”’H2F-B”B.2!H2@G 2)2D” B”!5@I2+!2”@7H-C+I1H-@5H”’C
I@’%2CB”B.2!H2DI*0’*2””4H6I

@’GD L “Yokohama Official Visitors’ Guide” @’-#L
1H 2)2D” 6H-I2-4!22@’-#L
1H 2)2-1$) 0
H’”C+I2#*3#’B”B.2!H2@GD-”H2H2”2”6I I’” 2#0-5H
H’”C+I@I2CH2”(*JL’ฆฎฺเๆ่๊์๎๏๏อฑอ๏๏กjN19h,ฎh ๐B*OJQJ^JaJfHph”””qส
6h,ฎh,ฎB*OJQJ^JaJfHph”””qส
0h ๐B*OJQJ^JaJfHph”””qส
:h,ฎh ๐0JB*OJQJ^JaJfHph”””qส
h,ฎh ๐OJQJ^JaJ6hz#—hฟ}ีB*OJQJ^JaJfHph”””qส
hz#—hฟ}ีOJQJ^JaJ”hz#—h,ฎOJQJ^JaJo(hz#—h ๐OJQJ^JaJ์๎x z ฌ ฎ VXf!h!ิ#ึ#,$๚$ย%ฤ%F&H&V&”&’,’ธ’บ’ผ’พ’ฺ’๚๚๚๚๚๑๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ะ`ะgd,ฎgd,ฎ  Z \ v x z า เ ไวซววซuX;9hlu*h ๐B*OJQJ^JaJfHph”””qส
9hlu*h,ฎB*OJQJ^JaJfHph”””qส
3h,ฎB*OJQJ^JaJfHo(ph”””qส
6h’9ฬB*OJQJ^JaJfHo(ph”””qส
6h,ฎh ๐B*OJQJ^JaJfHph”””qส
9h,ฎh ๐B*OJQJ^JaJfHph”””qส
6h,ฎB*OJQJ^JaJfHo(ph”””qส

เ โ ่ 6
r

  & T t ” ฆ จ ช ฌ แฤจฤแฤจฤแฤlฤฤPฤแฤ70h ๐B*OJQJ^JaJfHph”””qส
6hธB*OJQJ^JaJfHo(ph”””qส
9hlu*hฟ}ีB*OJQJ^JaJfHph”””qส
าzฯ๛จn”วส”Z ๚เxีJZ์p;“ส์ ุๅ{/ๅงฐSR!ี–‘

3•…K4’+rฬzQ
TTฃณIฑฒม๐ฏIvt]KฦcโซฒณK#ฺv๖5+ฅ|ขDมฑุวเ~ช O@%\w _เnN[Lนล9Kบ๒มูqฬาgๅVงhษn
R!y+บUสn”;ฟ*&ๅ/H•rฯTั๛ >ฌฺ>\
tฆด=.Tฤก
ฅ๕๛S; Zเ~ฆ!จเฺไPท9giดCคฺง!๖# B๖ ,่;…X=ป,I–2UWฆV์9$lจkเช=Aจj’•;๎{–AฃP79ๅ|s*Yฑ๗ฺ๘ง;ฬ ”[MC“ฟฑhfปช]o–็{oY=1kณyVณาVะสา5E8็Vk+ึฦหอ\8๐โผฦ0X4D)!!๖?*|fฟv่
uศ๗กถ”๘xกAุ@T_ฒาา qฒ64)kฺฌuาVห7๋ ๎t พ’ญ%;ฟฯi์ข9sู9นx‘ฦฮ,์ฺุ-45x๖dยะ8?ศวฯdๅ/Y|tฝ฿ &LIL๐J`่ก& ๙-Gณtใ/PK!
ัถ’theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM
ย0๗wooำบ‘&ะญิไ5
6?$Q์ํ
ฎ,.aพiป—ษc21hช:้•qมmธ์@RNู;dฐ`o7ํg‘K(M&$R(.1r’J“ะT๙€ฎ8ฃVไ”ฃฆAศปะH๗u} ๑|ล$ฝb{ี–Pณ8g/]QAsู…(ขฦฬเ#ชLส[บบฤ฿PK-!้ฟ[Content_Types].xmlPK-!ฅึง็ภ6 0_rels/.relsPK-!ky–theme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)จคึtheme/theme/theme1.xmlPK-!
ัถ’ฒ theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]ญ

อ,2$เ ฌ 0

~h!$#:$F&’ฺ’

ฺ’ :[iกฟ}ฌบอXXX๐8๐@๑€€€๗๐’๐๐0๐( ๐
๐๐B
๐S ๐ฟห ?๐%JSZmptw~ญฎปฝ้๋๐๓๔9