PK! $[Content_Types].xml ข( ด”MO@๏&ฒWz0ฦ”๖ ๕จMฌ๑ผ.Cูศ~dg๛๕๏JKชกฅZฝภ2๏๛ฬ 3ัJ—ั(hVD5ด{ฮ๎ชํ–Aึโอ7t๘ PK!‘ท๓N _rels/.rels ข( ’JA ๏฿aศ}7

“าูHกw”๋์wฬคฺพฝฃ บP^ๆ๔็หOึิ;ง{ฮฯน๗’รผ๗๛อZ้–jW๕หๅษ้rษฎWซี๚๚ๅ๒o>น:๑Nนิ๎X๕Uซึจ—หทํv๙ฝฅ—l/ฎ6*[vฝSขz{qปYน\่tSSํสฝiต’7ซ•VฃX๋LVSตตjลฺnดVงfงgฆติl5*vปอxหV–ี.{m๖๗ึhฺuฦZkด6ญN{ฒัZฺดZ7ท๔ด:ี•jญฺนM฿ำ ~7หๅญV}ัh”H,ผ?~V฿,ฦ5-ฏxะงZv
๕๖FตูฦY{cพHทฒ&qkณๆืnฮฬ๕Ly\iYขืa_w สX56kFb฿Uใ=ฮLgMฦณtศ0ั1}I6ญj=่ๆlช +฿ถ[อ@fuดฎีo}c!ู๔z^xjํก:่sVำ.—6+ืึ๋–ตRCขํน’ ฒผYฌX•๋( พZฺ^ฌ4j
์ช+O้ฦ๊m๙ไ6dด๚๑ๅ๒๔๔Oฏ.ผณpฉ์_บbฏY[ตน4wi๙ซฺsKตฎ๋ํKปงั-ซvนV่.EL+M2ค#’fถi ~V้ vlณ{u8ซาzบHศ
ฬ*ๆ๑:(W‘โ•
~ซจJศมT๘e\O*๐tHGฝ€HYตๆ–}KN฿มPฑ*พหฆฑTัผ9/#ท๘A7ยqZ…ะ$*c?ขํqU฿ๅn่w๐Nบ๛%ปOฏทi่4 =3พผNธฟ)cbJ
uงVว4๙ปยอ(Tnหแโ
7”ส_?ฎ๛m-ูฐ{Uๅฬ๖Bฝwฒหw๎>ฬ‘๕€[K‘๊fษB]•6ธใหVฟูฅmTH~โ
รsห,๐7นช2xqปฏT09•Lๆ๒…um}๏0_|)-ฟ*า#Mฟx๚h=bT•vรใG`;ะฺtหmLIืฅu1pk`ำปKีญ&ส้เfu๎j(XOkเ`5fู:ศึณ ๖ทหfู&ศ6ณ,2๘ำE%โฃV
JลAธ฿|ด@ะfปH`สDแะC’ฮ~
bเ*Iระ3,ดtๅ=YรJyek‘ฌฑ|%dธปฮฝrv3X`_โ;ห ซๆฝuใงDKXqF(Hูญ_๒OฟPK!F t”ไyword/webSettings.xmlะมNร0 ะ;ๅพฆEBีบ]gเาิm#b;3ยฐ.ปูฒd{w๘ฤ > gtืดZ9ห ้ ม`ณ7็WI บำมทลเ\Dม—ภ๗…rbผ
|๑ฯJฤ7ฉ๐7ใ฿?c0=วจ?กWริ๋มk€ป@_ช่ทด
ๅมF=PCลมKศQแกm(+แชuP@huhฌ6ชjสe้:้.โจปใ๎”0xปํลฌปภำ]=ขcฃ•tงfาำมWษ!ซV4ขจuE#hZW4bคuE#$ZW4” uEรแญ+m]ัp็ฮฤUข ๎)ฑฏ,jNuคบขธ8Wnโ&๎zๅจBYW{Yฮ๓EFS้tฒgo[wjฏJฝ9๙ฏhฝrำN=-[?๎ธ๕ื๊ใ~+ิฑพMx์ุZ(ฏBื+๚”qฎล๖(cฅtๆ๚\ัช\Gท^ทซฬฏฐไถM-n฿ -“Hqv&ำิbJp’ง–ธด * สญ!FฆฯnฎA ปท่Hนจ]ญV(PLะๅoส’่ฏ _พ๒1E]๖”Oะ_ฎ=ๅc|์๖/i>มKจCJฏ;w?ชWญe–9ะJ3v ์$6๒I$1cg๐๚tฮj>”qX$฿ฏอํ
ฏฺ๖9ลฺJ็‘้่#ำบณP๚ษk๕ะKฅี;yIฉชชบ;ุ่Dว: ^ซส่|‘$ฒ8จcฒLญพ@บ|ฝษก๒Rษ[้c฿ZปGผ้ผL$;NtE_กน๊]…๕๓ฅ๙ตtพ– \4!nพชา๓ดย่์ถ3ีpทCglศyupฮ๒ฆะ*ตi’ใEจOt๐หy์…๐+เๅ$}f๖\-
>(ย๐ซจฝหไฺ>5Ku^AฃCขก&j!ณLF๖๕ ๖แY@XT•ัส๘อฒ฿q-Dดปcฯ/ฅzAod1ดโธ%จ;mืํษ[ymะฏf๕0ีฃจสณP๛ถCh”4ฝ9ฬ•gฎฝฮฆ+ธพๆ็ฯอ๛—ป–jyzฉIยSๆ%ฬv๒/;}?PK!f+เb*^word/fontTable.xmlิUMsฺ0ฝwฆมฃ{ฐl21HหLํ!Mภ”dะTIฦๅ฿w%ไม=dZqฟี>ฏ.w๗ฟ•L:atIฒ % ืฬl…•ไ็ำ๚jF็AoAอKrไ/>~ธk็•ั%ฏ\ฑ’์ฝฏ็iุ๊+pSsมสXํ.U`5๕3ช/6B
LsJoHOc/a1U%lXฃธ๖1?ต\”ฃัn/j7ฐต—ฐตฦnkkwฯฌdวง@่MVผ RYใLๅ’xดซ(
Tั๘KI’(6บำฦยFขvmVE/\าฮ5(—V€p
ฺ8aไฒ$4ง+zC >IC>u6าฎ@ yPื
็บ@-lแฅ8ฃฤ:vFeลh%ฦณื•ศ้ํ๛(โญY…๑—ฃlผ๏ $u?PK!่๏h•ฬdocProps/app.xml ข( Tมn1ฝ#๑ซฝ7ปRTU+”
๕ดRถํูxฤbื^ูnิpjฉม
 *Jฮ฿Xฦ^’n)’ryoๆeword/fontTable.xmlPK-!่๏h•ฬ1AdocProps/app.xmlPK D