นิวมอนท์สรุปแผนการลงทุนเพื่อชุมชนของโครงการคองกาในเปรู

เดนเวอร์, 6 มกราคม 2012 /พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท/ อินโฟเควสท์

วันนี้ บริษัท นิวมอนท์ ไมนิง คอร์ปอเรชั่น (Newmont Mining Corporation, NYSE: NEM) ได้สรุปแผนการลงทุนเพื่อชุมชนหลายแผนงานที่ได้พัฒนาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วและแผนงานที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา แผนงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคองกา (
http://www.newmont.com/sites/default/files/u87/Conga_FactSheet.pdf ) ในประเทศเปรู นอกเหนือจากแผนการลงทุนทางสังคมจำนวนมากของยานาโคชา (ํYanacocha) ทีได้ดำเนินงานมาตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว แผนงานที่นิวมอนท์ประกาศในครั้งนี้ยังเป็นความพยายามครั้งสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคคาจามาร์กาของเปรูอีกด้วย โครงการคองกาเริ่มดำเนินแผนงานเหล่านี้ไปแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ตลอดอายุของการทำเหมือง สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อชุมชนได้ในเอกสารข้อควรทราบ (
http://www.newmont.com/sites/default/files/u87/Conga%20Project%20Social%20Development%20Fact%20Sheet-010512.pdf
) ที่บริษัทจะประกาศในวันนี้

นอกเหนือจากแผนการลงทุนเพื่อชุมชนแล้ว ยังมีการคาดการณ์กันว่า คองกาจะสามารถเก็บภาษีได้มากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐตลอดอายุการทำเหมือง ภาษีครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของภูมิภาคคาจามาร์กาจากการเก็บค่าชดเชยการทำเหมืองแร่ ในขณะที่อ่างเก็บน้ำทางวิศวกรรมสี่แห่งที่สร้างทดแทนจะทำให้ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ปลายน้ำสามารถใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานที่เพียงพอได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน เนื่องจากน้ำจากทะเลสาบจะแห้งขอดในหน้าแล้ง อ่างเก็บน้ำจะทำให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 3.2 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ผู้ใช้น้ำที่อยู่ปลายน้ำมีน้ำใช้ตลอด 12 เดือน

“แผนการลงทุนเพื่อชุมชนของคองกาออกแบบโดยชุมชนในท้องถิ่น มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานแล้ว” ริชาร์ โอ’ เบรียน ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของนิวมอนท์กล่าว “ถึงแม้ว่าแผนงานหลายแผนงานจะยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่เราได้เห็นผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้ เช่น อัตราการขาดสารอาหาร การลาหยุดไม่เข้าเรียน และการเรียนซ้ำชั้นลดลง เป็นต้น และหลังจากที่โครงการคองก้าเริ่มต้นทำรายได้ เราคาดว่าจะได้เห็นการพัฒนาด้านสุขภาพ การศึกษา โภชนาการ โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในชุมชนมากขึ้นตามไปด้วย”

ปัจจุบัน แผนการลงทุนเพื่อชุมชนของคองกาก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

* อัตราการเป็นโรคขาดสารอาหารในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ลดลงร้อยละ 8 (ตลอดระยะเวลาสี่ปีนับจากเริ่มดำเนินแผนงาน)
* ผลผลิตในการทำฟาร์มปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อพื้นที่ 1 เฮกเตอร์ จากเดิมอยู่ที่ 1 ตันต่อเฮกเตอร์
* ผลผลิตจากการปลูกมันฝรั่งพันธุ์พื้นเมืองเพิ่มขึ้นเป็น 11 ตันต่อพื้นที่ 1 เฮกเตอร์ จากเดิมอยู่ที่ 5 ตันต่อเฮกเตอร์
* มีการสร้างเตาไฟที่ระบายอากาศอย่างเหมาะสมในบ้านทั้งสิ้น 400 เตา ลดมลภาวะทางการอากาศภายในตัวบ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กๆ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
* มีการสร้างระบบชลประทานสมัยใหม่ 26 ระบบ ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรปลูกเคปกูสเบอรี่

ในปี 2008 ทีมงานโครงการคองกา ร่วมกับสมาคม Asociacion Los Andes de Cajamarca ได้ทำงานร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 32 ชุมชน เพื่อวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในปี 2009 คณะกรรมการพัฒนาชุมชน (Community Development Committees, CODECOs) และประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การนำของชุมชนท้องถิ่น ได้ร่วมกันสร้าง “วิสัยทัศน์ชุมชน 2015” ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และชุมชน

นอกเหนือจากประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้จากการเก็บภาษีรายได้แล้ว ทันทีที่โครงการคองกาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอีกด้วย ยังจะมีการดำเนินการตามแผนการลงทุนทางสังคมเบื้องต้นของคองกา แผนเหล่านี้ได้แก่

* เงินประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐนำมาใช้ในการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ในภูมิภาคที่มีระยะทางยาวเกือบ 60 ไมล์
* เงินกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐนำมาใช้ในการดำเนินแผนงาน อาคารสถานพยาบาล และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลดการสารอาหารในเด็กและสตรีมีครรภ์
* เงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐจะนำมาใช้ในการพัฒนาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่น
* เงินกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐจะนำมาใช้ในการสร้างห้องเรียน 15 ห้อง

ก่อนที่จะมีการหยุดพักกิจกรรมก่อสร้างในคองกา ประชาชนกว่า 6,800 คนมีงานทำ โดยคนงานส่วนใหญ่มาจากชุมชนในท้องถิ่น ในปี 2011 โครงการคองกาทำสัญญามูลค่ากว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐกับผู้รับเหมาในท้องถิ่นกว่า 60 ราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการคองกา รวมทั้ง เอกสารข้อควรทราบ (
http://www.newmont.com/sites/default/files/u87/Conga_Project_Water_Fact_Sheet_12_7_11.pdf
) เกี่ยวกับแผนอนุรักษ์น้ำของโครงการคองกาทางออนไลน์ได้ที่ http://www.newmont.com/south-america

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของคองกา
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (
http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/informe-final-eia-proyecto-conga
) ของคองกาได้รับการตรวจทานจากองค์กรของรัฐ 12 องค์กร และได้รับอนุมัติจากกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ในปี 2010 หลังจากที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลาระยะเวลาสามปี การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของคองกานั้นประกอบด้วยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ใช้ระยะเวลานานถึง 13 ปี และมีการขอความคิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาค 13,000 คน กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมสามารถให้ข้อมูลและหยิบยกปัญหาขึ้นมาพูดคุย อ่างเก็บน้ำของคองกากักเก็บน้ำได้มากกว่าทะเลสาบสี่แห่งถึงสองเท่า คือเพิ่มจาก 1.4 ล้านลานลูกบาศก์เมตรเป็น 3.2 ลูกบาศก์เมตร ช่วยให้ผู้ใช้น้ำที่อยู่ปลายน้ำมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยปัจจุบัน ผู้ใช้น้ำเหล่านี้ไม่มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง

เกี่ยวกับนิวมอนท์
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 และจำหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ปี ค.ศ 1925 ปัจจุบัน นิวมอนท์ (www.newmont.com) คือหนึ่งในบริษัทแร่ทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโคโลราโด และมีพนักงานและผู้รับเหมากว่า 35,000 คนที่ทำงานให้แก่บริษัท ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานหลักๆ อยู่ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เปรู อินโดนีเซีย และกาน่า นิวมอนท์เป็นบริษัททองเพียงแห่งเดียวที่จะทะเบียนใน S&P 500 และในปี 2007 และเป็นบริษัททองแห่งแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในดัชนีความมั่นคงระดับโลกดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability World Index) ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพของนิวมอนท์สะท้อนผ่านมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพที่เข้มงวดสำหรับพนักงาน รวมทั้งการสร้างคุณค่าและโอกาสให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น

ที่มา นิวมอนท์ ไมนิง คอร์ปอเรชั่น

ติดต่อ: ติดต่อ:  สื่อมวลชนติดต่อ, โอมาร์ จาบารา, +1-303-837-5114, omar.jabara@newmont.com, ไดแอน รีเบอร์เจอร์, +1-303-967-9455, diane.reberger@newmont.com, นักลงทุนติดต่อ จอห์น ซีเบิร์ก, +1-303-837-5743, john.seaberg@newmont.com, หรือ คาร์ลิ แอนเดอร์สัน, +1-303-837-6049, karli.anderson@newmont.com, แห่งนิวมอนท์

AsiaNet 47945