ะฯเกฑแ> 796์ฅม#` ๐ฟพ$bjbjmฅmฅ .(ฯฯZ

คจจจจจจจผฤ ฤ ฤ ฤ เ ผ
,๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ z | | | | | | $3hฎ  !จ๘ ๘ ๘ ๘ ๘   จจ๘ ๘ ม 6 6 6 ๘ rจ๘ จ๘ z 6 ๘ z 6 6 จจ6 ๘ ์ ฐ2”eYหฤ j ฌ6 z ื 0
6 I I6 6 IจJ 0๘ ๘ 6 ๘ ๘ ๘ ๘ ๘     ,
๘ ๘ ๘ 
๘ ๘ ๘ ๘ ผผผภผผผภผผผจจจจจจ @-G55 -! @4*312*22A+HC+!HC#0@(D”

B@5”’, 21 .”. / @5”’B @5@-G / – –

@-G55 -!!4’4@
1H*L +#7- @-G55 -! (NTT Communications: NTT Com) #02(C’15H 21 1”2”’H2 #4)1 @-G55 -!!4’4@
1H*L (#0@(D”) 31 6H@G#4)1C@#7- 0@4*312*22C1+’1-”8”2 C’15H 30 1”2”5I *225H-”8”20@G*312*22A+H5H 3 -#4)1 A%00C+I#42#B %9
1HI2D- 55 -24 B#H2” (9”LI-!9%A%0’2!%- 1” 2#12#0A9#22# A%0#42#@
7H-!H--4@-#L@G *3+#1##)1I2!
24

1+’1-”8”2@G@!7-+%’@H2-#0@(D”A%01I-”9H+H22#8@/ D2@+7-#2’ 70 4B%@!# 11IAH
H’(’##) 2530 -”8”2DI#12#12C+I@G@!7--8*2+##!2C+
H@7H-699I#0-8#43’!2 181!5#4)1
5H8HA%0#4)1I2!
24-7HF ’H2 500 A+HC-”8”2 6H#’!6#4)19I%4*4I2-4@%G#-4A%0”2”L

2#@4*312*22A+HC+!HC-”8”23C+I@#7-H2”*312*22-@-G55 -! @4H!@G 73 @!7-C 29 #0@(A%0 9!4 21H’B%

 2#@41’*312*22A+HC+!HC-”8”20
H’”C+I@-G55 -! C
I@’%2D!H6 30 25C2#@I264!-8*2+##!
1I3-D”-”H24!-8*2+##!B#0A%04!-8*2+##!D.@ 6H’H2 60% -#4)1C4!-8*2+##!@G#4)1
5H8H #’!64!-8*2+##!A+HA#-#0@(-”H24!-8*2+##!’#I’” *6B”
4 2’2
4!0 9I12#*312*22-”8”2A%0#02#4)1 @-G55 -!!4’4@
1H*L (#0@(D”) 31 %H2’  +’1’H25!’4(’#-@#20DIC+I’2!
H’”@+%7--”H21H’5@!7H-@41
+26IC4!-8*2+##!@+%H25I

@5H”’1 @-G55 -!!4’4@
1H*L -#L-@#
1H
`brvถบ N € ”

  โ 
.
จฌฆฌฬ้ิ้ิ้ิ้ิฟง’งิ€q`€O€O;`&h”uรh”uรCJOJQJ^JaJo( h”uรh”uรCJOJQJ^JaJ hG_CJOJQJ^JaJo(hG_CJOJQJ^JaJ#h”uรh”uรCJOJQJ^JaJ)hG_B*CJOJQJ^JaJo(ph/h”uรh”uรB*CJOJQJ^JaJo(ph)hฟ7๎B*CJOJQJ^JaJo(ph)h”uรh”uรB*CJOJQJ^JaJph,h”uรh”uรB*CJOJQJ^JaJphbdธบ  ชฌจช’”๖ ##r#t##ๆ# $Z$$ผ$พ$๚๚๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๏ะ`ะgd”uรgd”uรพ$$่์bฦศ”๔๖ขดBJfธ!โ!ฺ”# #”#p#t#€##’#พ#ภ#ย#ฬ#ไ#ๆ#๚#$
$ $X$Z$`$$$์์ส์ฒฒสสส์ส์ส์ส์์สส์สสxxxสxสสส h”uรCJOJQJ^JaJo(U#h”uรh”uรCJOJQJ^JaJ)h”uรh”uรB*CJOJQJ^JaJph/h”uรh”uรB*CJOJQJ^JaJo(ph h”uรh”uรCJOJQJ^JaJ hG_CJOJQJ^JaJo(&h”uรh”uรCJOJQJ^JaJo(/@-G55 -!!4’4@
1H*L @G9IC+I#42#B %9
1H#4+2#@#7-H2”A%0#42#I2D-5*3+#1%9I21H’B% #4)1!5
7H-@*5”BH122#C+I#42##0’2!%- 1” 2##12I-!9% #42#@*5” I-!9% A%0D-55H@5H”!I’”8 2 #’!62’2!@G9I@
5H”’
2
I22##4+2#@#7-H2”A%0’2!@G9I3C@BB%”52#4H-@#7-H2”-4@-#L@G#8H5H 6 (IPv6) B#*#I27I2-#4)1#0-I’”@#7-H2” Arcstar(TM) Global IP-VPN A%0 Global e-VLAN #’!6@#7-H2”+%1 (backbone) Tier 1 IP 6H@I26 150 #0@(H22#*#I2’2!#H’!!7-19IC+I#42#-4@-#L@G#2”C+
HA%0(9”L’2!%- 1”I-!9%1IC@-@
5” -@!#42@+7- A%0”8B# 1I5I @-G55 -!!4’4@
1H*L @G#4)1C@#7- 4- @@%#2 A-L @@%B -#L-@#
1H (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) +6HC#4)1B#!2!#2”C+
H*8-B% 6H0@5”C%2+8IB@5”’ %-- A%04’”-#L H2*2!2#9I-!9%@4H!@4!DI5H www.ntt.com/index-e.html

A+%HH2’: @-G55 -!!4’4@
1H*L -#L-@#
1H

4H-:
(.*.) 4@-!4 ‘222@0 +#7- (.*.) “92#4 “2B*0
A8#4#01B%
@-G55 -!!4’4@
1H*L -#L-@#
1H
B#: +81-3-6733-8150
-5@!%: marketing-gl@ntt.com

$ผ$พ$๏๋hmhB h”uรh”uรCJOJQJ^JaJ,1hฐ. ฐฦA!ฐ”ฐ# $ %ฐฐะฐะ ะD@๑D NormalCJ^J_HaJmH sH tH DA@๒กD Default Paragraph FontRi@๓ณR  Table Normal๖4ึ
l4ึa๖ (k@๔ม(No ListZ
(12\]UVิีษส๛ ด ต ฝ ๎ 
(
=
Y
\
0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€0€€12\]UVิีษส๛ ด ต ฝ ๎ 
(
=
Y
\
@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s@ค\s
0b
$พ$

พ$ พ$ 029;[]ง
TVำึ๔๖cdวส๚๛LU ฎรืย๎h ณ ต ป พ ร ฤ ฺ เ แ ํ ๎


(
+
=
B
\
029]TVำส๚๛L ต ป ฝ ํ ๎


(
+
=
B
\
๎ 
\
\
ุNViๅไmhBG_ ”uรฟ7๎@€เ%จจ๛Z
ppUnknownGz €Times New Roman5€Symbol3& z €Arial5& za€Tahoma?Angsana New”q๐ะhาซ้Fาซ้Fฯฯ!๐ ดดr4U
U
2๐ HX)๐?j”uร20@-G55 -! @4*312*22A+HC+!HC#0@(D” panaiyada panaiyadaเ…๒๙Ohซ‘+’ณู0 ิเ๔  0