ข้อมูลใหม่ล่าสุดยืนยันยา Valdoxan(R) มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการรักษาโรคซึมเศร้า

อัมสเตอร์ดัม, 31 สิงหาคม / พีอาร์นิวส์ไวร์ – เอเชียเน็ท / – –

ข้อมูลใหม่ล่าสุดที่ได้รับการเปิดเผยในวันนี้ที่การประชุมระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญการใช้ยาและเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับผลของยาต่อโรคจิตและประสาทแห่งยุโรปครั้งที่ 23 (23rd European College of Neuropsychopharmacology หรือ ECNP) บ่งชี้ว่า ยา Valdoxan(R)/Thymanax(R) (agomelatine) มีประสิทธิภาพมากกว่ายาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) และยากลุ่ม serotonin noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)

สามารถชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่
http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/valdoxan/44196/

ข้อมูลใหม่ล่าสุดนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางคลินิกอันโดดเด่นของยา Valdoxan(R) หลังจากที่ผ่านการยืนยันมาแล้วว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้อย่างมากและต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่รับยา โดยช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากอาการซึมเศร้าได้จริงและยังช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปซึมเศร้าอีกครั้งด้วย [1],[2],[3]

ข้อมูลใหม่ [4]
ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลรวมจากศูนย์วิจัยมัลติเซ็นเตอร์ 4 แห่ง ซึ่งได้จากการทดลองแบบสุ่ม ปิดสองทาง มีกลุ่มคู่ขนาน และทดลองในหลายประเทศ ในผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งในการศึกษาของศูนย์แต่ละแห่งพบว่ายา agomelatine มีประสิทธิภาพโดดเด่นที่ช่วยพัฒนาการรักษาโรคซึมเศร้าให้ดีขึ้น

ยา agomelatine ถูกนำไปเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวกับยาต้านอาการซึมเศร้ากลุ่ม SSRI (sertraline 50-100 mg, escitalopram 10-20 mg หรือ fluoxetine 20-40 mg) และยากลุ่ม SNRI (venlafaxine 75-150 mg) หลังผ่านการใช้ยาไปแล้ว 6-8 สัปดาห์ จากนั้นมีการวัดประสิทธิภาพของยาโดยใช้การวัดระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าตามมาตรฐาน HAM-D17 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลรวมของผู้ป่วย 643 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยา agomelatine และผู้ป่วย 657 คนที่ได้รับยา SSRI/SNRI แบบสุ่ม

ผลการทดสอบพบว่ายา agomelatine มีประสิทธิภาพในการต้านอาการซึมเศร้ามากกว่ายา SSRI และ SNRI อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในการวัดคะแนนมาตรฐาน HAM-D17 และวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยตลอดเวลาการรักษาพบว่ายา agomelatine (p