Warning: include(/home/asiaprn/public_html/db.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 2

Warning: include(/home/asiaprn/public_html/wp-content/blogs.dir/11/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/wp-content/blogs.dir/11/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 4

Warning: include(/home/asiaprn/public_html/wp-includes/SimplePie/Net/db.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/asiaprn/public_html/wp-includes/SimplePie/Net/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php') in /home/asiaprn/public_html/wp-settings.php on line 6
บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc. ยื่นขอคำตัดสินเกี่ยวกับข้อโต้แย้งในสัญญากับผู้ผลิตเอธานอล : ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc. ยื่นขอคำตัดสินเกี่ยวกับข้อโต้แย้งในสัญญากับผู้ผลิตเอธานอล

อีสต์มีโดว์, นิวยอร์ค, 30 มิถุนายน/พีอาร์นิวส์ไวร์/ —

บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc. (Getty) ประกาศในวันนี้ถึงการยื่นฟ้องบริษัท Bionol Clearfield, LLC (Bionol) หนึ่งในผู้ผลิตเอธานอลในรัฐเพนซิลวาเนีย ต่อสมาคม American Arbitration Association ทั้งนี้ Getty ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเอธานอลจาก Bionol เป็นระยะเวลาห้าปี อย่างไรก็ตาม มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับราคาในการรับซื้อเอธานอล เนื่องจากส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ Getty และ Bionol ตกลงกันไว้ว่าจะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งใดๆ ด้วยการหาข้อยุติจาก American Arbitration Association อนึ่ง Getty ยังคงซื้อเอธานอลจาก Bionol ตามที่ระบุไว้ในสัญญา และตามเงื่อนไขในสัญญาเกี่ยวกับการกับดูแลการชำระเงินอันเป็นข้อโต้แย้งนั้น Getty จะยังคงจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับ Bionol ในแต่ละเดือนสำหรับเอธานอล แต่ไม่ชำระจำนวนเงินอันเป็นข้อโต้แย้ง

“Getty ยังต้องการทำงานร่วมกับ Bionol เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับจำนวนเงินอันเป็นข้อโต้แย้งและยังไม่ได้ข้อสรุป และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการยื่นขอคำตัดสิน ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาการซื้อขายเอธานอล” กล่าวโดย Vadim Gluzman ผู้บริหารสูงสุดของ Getty

OAO LUKOIL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Getty มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และกระบวนการหาข้อยุตินี้

ที่มา บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc.

ติดต่อ: Michael G. Lewis
รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไป
บริษัท Getty Petroleum Marketing Inc.
โทร: +1-516-542-5055