ะฯเกฑแ> 685์ฅม#` ๐ฟฺ$bjbjmฅmฅ 4(ฯฯb ค๊๊๊๊๊๊๊

ํl********TVVVVVV$Yhม๖z-๊*****z๊๊**ง444*๊*๊*T4*T44๊๊4* ๐ืI โส*4Tฝ0ํ4ท *
ท 4ท ๊4 **4*****zz4***ํ****๊๊๊๊๊๊ @-G55 -! @#5”!6I@G9I7-+8I#2”C+
HC#4)1 -5A!#5B- B% -L 55-5 31

B@5”’, 22 @!.”. / @5”’B @5@-G  @-@
5”@G / -4B@’*L

@-G55 -!!4’4@
1H*L (NTT Communications +#7- NTT Com) A%0 -5A!#5B- B% -L 55-5 31 (Emerio GlobeSoft Pte Ltd +#7- Emerio) #4)19IC+I#42#I2@BB%”5A%08#4@-2L -#L*C*4B#L #02(C’15H 22 @!)2”’H2 @-G55 -! 0@I27-+8I 70% C#4)1-5A!#5B-@#G’F5I +%125H@-G55 -! DI##%8I-%@5H”’12# 7I-+8I1%8H!9I7-+8I--5A!#5B-@G5H@#5”#I-”A%I’

2#’#’!’2!*2!2##01B%-@-G55 -! CI2H2F @
H #42#@#7-H2”A%0(9”LI-!9% @I21#0*2#LA%0’2!@
5H”’
2
C#01*9--5A!#5B- #I-!I’”’4(’#-5 1,200 0
H’””#012#3@48#4-@-G55 -!C+I56I 1ICAH-’2!#-%8! I8H2C
IH2” ’2!!5#0*44 2 ’2!H2@
7H-7- A%08 2-#42##01B% -51I”1
H’”92C+I#4)1125’2!*2!2#-@-C+I”2”1’DI@5”@H21%8H!##)1I2!
24 @7H-C+I2#3@48#4C#01B%@GD-”H2#2#7H A%0I2’6I@G#4)15HC+I#42#B %9
1H@#7-H2” A-%4@
1H A%0@ 4#L@’-#LA#’#

#42#I2@BB%”5A%08#4@-2L -#L*--5A!#5B-#0-I’”
– #42#I2A-%4@
1H @
H A-%4@
1HI22#12A%0 H-!3#8 A-%4@
1HI2’4(’##!*H #0#’*-A%0AI1
+2-A-%4@
1H
– #42#I2#0B#*#I27I2 @
H A#42#D-5 #04142#@ 4#L@’-#LA%0 H-!3#8 #0’4(’##!*HI2D-5 A%0#0C+I’2!
H’”@+%7-9IC
I2
– #42#I28#4@-2L -#L* @
H (9”LC+I’2!
H’จฌบพ๖๚, 0 p –   ฒ .
8
H
@ B L N ภฤVX๊\`–ข (ฆิ& x ฦ L!ฎ!ะ!!!R”r”””ด”# #H#h#v#ถ#ิ#๔#2$R$t$”$ข$ุ$ฺ$๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑โ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไ๑ไุh์OJQJ^JUh์h์OJQJ^Jh์h์OJQJ^JIชฌ. 0 B N ยฤ>X^`
  z ,!.!ฐ!ฒ!เ!T”–”#J#–#๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚gd๓.–ฺ$”@+%7-I28#4 A%0#42##0#0!’%%21

5

#4)1 -5A!#5B- H-1I6IC5.(.2540 6H181#4+2#2B”.2#4
 4! 5-5B--#4)1 1I5I #4)1!512#2’1,400  A%0!5*312*22 14 A+HC--*@#@%5” @”-#!5 .H- -4@5” -4B5@ 5”
5H8H 5AH4C+
H !2@%@ 5” 4%44*L *4B#L D” *+#2
-221# *+#1-@!#42 A%0@’5”2! -25I *!2!’4
2
5I28#4@-2L -#L*#0+’H2#0@( (International Association of Outsourcing Professionals +#7- IAOP) DI@%7-C+I-5A!#5B-4-11 Global Outsourcing 100 (R) C205H#4)1*2!2##-’2!@G+6HC9IC+I#42#8#4@-2L -#L*5H55H*8-B%11IAH5 .(.2549 !26181

               @5H”’1@-G55 -!!4’4@
1H*L -#L-@#
1H
               #82@I2
!5H@’GD L www.ntt.com/index-e.html

               @5H”’1 -5A!#5B- B% -L 55-5 31
               #82@I2
!5H@’GD L www.emeriocorp.com/about/Pages/CompanyProfile.aspx

               A+%HH2’: @-G55 -!!4’4@
1H*L -#L-@#
1H

               4H-:
               .*. “2*8B0 B-0 +#7- .*. -24B0 9 24
               H2”#0
2*1!1L
               @-G55 -!!4’4@
1H*L -#L-@#
1H
               B#: +81-3-6700-4010
               -5@!%: hodo-cp@ntt.com

               .*. +%8”*L 8
               -5A!#5B- B% -L 55-5 31
               B#: +65-63492999
               -5@!%: louise.foong@emeriocorp.com
–##ึ#4$v$ฺ$๚๚๚๚๚gd๓.–21h:p๓.–ฐ. ฐฦA!ฐ€”ฐ€# $ %ฐฐะฐะ ะD@๑D NormalCJ^J_HaJmH sH tH DA@๒กD Default Paragraph FontRi@๓ณR  Table Normal๖4ึ
l4ึa๖ (k@๔ม(No List@Z@๒@ }br
Plain TextCJOJQJaJ (ฺ$
–#ฺ$ ฺ$ d ๅ๓.–์@€d๎(๕b ``
`UnknownGz €Times New Roman5€Symbol3& z €Arial5& za€Tahoma?Angsana New?5 z €Courier New”1๐ะhnดไnดไทฬ ทฬ !๐€ ดด4~ ~ 2๐ HX๐?์2T@-G55 -! @#5”!6I@G9I7-+8I#2”C+
HC#4)1 -5A!#5B- B% -L 55-5 31 panaiyada panaiyadaเ…๒๙Ohซ‘+’ณู0ศ๘$0D Xd
 
จฐธภjXเอ็นทีที คอม เตรียมขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท อีแมรีโอ โกลบซอฟท์ พีทีอี จำกัด panaiyada Normal.dot panaiyada2Microsoft Office Word@@ไ
โส@ไ
โสทฬ ีอี.“—+,๙ฎ0L hp”ค ฌดผฤ
ฬ -jInfoQuest Limited~ ’ Uเอ็นทีที คอม เตรียมขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท อีแมรีโอ โกลบซอฟท์ พีทีอี จำกัด Title

 !”#$&'()*+,./012347Root Entry ภFpฦ€ โส9€Data
1TableWordDocument4(SummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-CompObjq
 ภFMicrosoft Office Word Document
MSWordDocWord.Document.8๔9ฒq